Lyrics:  Posh – Mayorkun

[Intro] Ma shey testimony ti n’ba ra posh (Ji jo omo to’shon, shon shon, omo to’shon) Ti n’ba rah posh (Ji jo omo to’shon, shon shon, omo to’shon) Rah posh Ma shey testimony ti n’ba rah posh   [Chorus] Mo ma lo London, mo ma wah posh Mo ma woh Gucci ti m ba lon […]